Ο συγκεκριμένος είναι ο παλαιός ιστοχώρος του ΠΣΕΕΠ και διατηρείται για αρχειακούς λόγους.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε το νέο ιστοχώρο του ΠΣΕΕΠ.

Θέματα Καταναλωτή – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Με την υπ” αριθμ. 5253/2003 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, κρίνονται παράνομοι και καταχρηστικοί οι παρακάτω όροι:

  1. Η είσπραξη από την τράπεζα, εξόδων χρηματοδότησης ύψους 1% επί του ποσού του δανείου που χορηγείται.
  2. Η είσπραξη εξόδων φακέλου.
  3. Η καταβολή της εισφοράς του νόμου 128/75 από τον δανειολήπτη και όχι από την τράπεζα.
  4. Η αξίωση της τράπεζας, σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δανείου με κυμαι-νόμενο επιτόκιο, να καταβάλει ο δανειολήπτης ποσό ύψους 2,5% επί του ποσού που αφορά η πρόωρη εξόφληση.
  5. Η δυνατότητα της τράπεζας να προσαρμόζει μονομερώς το επιτόκιο στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, δίχως η προσαρμογή αυτή να συναρτάται με κάποιο εύλογο κριτήριο (πχ το διατραπεζικό επιτόκιο euribor, επιτόκιο ΕΚΤ) ή να αξιώ-νει την επιστροφή του δανείου αν ο δανειολήπτης δεν αποδεχθεί την προσαρμογή.
  6. Η δυνατότητα της τράπεζας να καταχωρεί στο λογαριασμό του οποίου το από-σπασμα θεωρείται πλήρης απόδειξη, και τα έξοδα που κάνει εξ αιτίας του δανείου (δικαστικά κλπ)
  7. Η δυνατότητα της τράπεζας να καταγγέλλει τη σύμβαση, σε περίπτωση καθυ-στέρησης πληρωμής οποιασδήποτε δόσης.
  8. Η εκχώρηση στη τράπεζα από το δανειολήπτη των μισθωμάτων του ακινήτου, για πρόσθετη διασφάλισή της.
  9. Η επιφύλαξη της δυνατότητας είσπραξης από την τράπεζα, προμήθειας κατά τη διάρκεια του δανείου.

Καταχρηστικοί κρίνονται ακόμη έξι όροι που υποχρεώνουν το πρόσωπο που υπογράφει ως εγγυητής, να παραιτηθεί από τα δικαιώματα και τις ενστάσεις του (άρθρα 862 – 868 του Αστικού κώδικα), όπως:

Να μην απελευθερώνεται ο εγγυητής αν η τράπεζα από δικό της πταίσμα, δεν μπόρεσε να ικανοποιηθεί από το δανειολήπτη, αν η τράπεζα παραιτήθηκε από άλλες ασφάλειες που υπήρχαν για το δάνειο.
Να διαιωνίζεται η ευθύνη του εγγυητή ακόμα και αν η τράπεζα δεν επιδιώκει σε ορισμένες προθεσμίες δικαστικά την ικανοποίησή της από το δανειολήπτη, μολονότι η οφειλή του έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.
Η αγωγή του ΕΚΠΟΙΖΩ στρεφόταν κατά της Εμπορικής Τράπεζας. Ωστόσο η απόφαση ισχύει για όλες τις τράπεζες, καθώς μάλιστα όλες σχεδόν επιβάλουν τους παραπάνω όρους. Όπως ρητά αναφέρει το Εφετείο Αθηνών, «η απόφαση παράγει τα αποτελέσματά της έναντι πάντων, και αν δεν ήταν διάδικοι και επομένως όσα αυτή καθορίζει, ισχύουν και για τις άλλες τράπεζες».